Sagantaa Basaasa Wayyaanee Saaxalame

(Oromocentre, Melbourne, 03 June 2012) Mootummaan Itoophiyaa mormitoota biyya alaa jiran basaasuuf sagantaan baafatee dhalattoota lammii Tigiraay ta’aniif  dabarsee irratti maryachiisaa akka jiru wixineen basaasaa saaxilame.

Akka ragaan eembasii Wayyaanee biyya Inglaandi jiru keessaa miliqee bahe addeessutti wayyaaneen karaa Ministeera Dhimma Diidaa, dhalattoota Tigiraayiis karoora baaseen eenyummaa fi hojiin mormitootaa akka basaasamu akeekee jira.

Akka kanaan mormitooti biyya alaa keessa socho’an basaasuuf qajeelfamni bahe kun maaltu akka hojjatamuu qabu illee dhalattoota Tigiraay biyya alaa keessa jiraataniif dabarsee jira.

Akka qajeelfama kanaatti, maqaan mormitootaa eenyu akka ta’e,  maal maal akka hojjatan, akeekni isaanii maal akka ta’e, mootummaa biyya sanii irratti dhiibaa geessisuuf gahummaan isaanii maal akka fakkaatu, mormitoota kanneen bulchan eenyu akka ta’an, tooftaan hojii isaanii maal akka fakkaatu, mormitoota kanneen gaggeessan maqaan isaanii eenyu akka ta’e basaasuun mootummaa wayyaaneef akka ergan ajajamanii jiru.

Kana malees, lammiilee Tigiraay mootummaa Mallas Zeenaawwii morman irrattis xiyyeeffatee akka jiru kan ibse yoo ta’u, namoota biyya galanii fi biyya keessatti shariikaan hojjatan akkasumas hawaasa Ertiraa fi kan biroo illee basaasuuf akeekamuu isaa wixineen basaasaa kun tarreessee jira.

Akka seensa wixinee kanaa irraa hubachuun danda’ametti, akeekni basaasummaa kanaa  hojii bara dhufu hojjatamuuf waan ka’umsaa ka’uu dha.

Waraqaa basaasaa Afaan Amaaraan qophaa’e kana : tplf_secrete_doc_may_2012

Mootummaan Wayyaanee kanaan duras, karaa ministeera dhimma alaa, kan damee diyaaspooraatiin humna mormitootaa dadhabsiisuuf akeekkatee hojjachaa akka jiru beekamaa dha.

Comments

  1. Aariiabdalla says:

    Akkasumas baqqatota oromoo biyyota
    olla kessa jiru gara adda addatin bassasa
    itti erga jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: