Qeerroon London keessatti alaabaa Oromoon Olompiika miidhagsan!

(Oromocentre, Melbourne, 20 Hagayya 2012) Qeerroon Oromoo biyya abbaa isaanii keessaa dhiibamanii jireenya godaansaa keessatti argaman qabsoo oromoo fi mallattoo qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ta’e, Alaabaa ABOtiin ayyaanaa fi sirna Olompiika baranaa miidhagsuun isaanii beekame.

Odeessa karaa walqunnamtii hawaasaa kan akka youtube fi facebook tamsaasamaa jiru irraa akka hubatamutti Qeerroon Oromoo biyya Engilaandi, magaalaa London keessa jiraatan alaabaa Oromoo qabachuun sirbaa fi weedduu Oromoo dhageessisaa eenyummaa saba Oromoo waltajjii addunyaatti mul’isanii jiru.

“Qabsoon bakka kamittuu adeemsisamuu akka danda’u kan mirkaneessan dhalooti sabboonoo kunneen hojii boonsaa dalagan kanaan bara baraan kan yaadatamaniidha,” kan jedhan deeggartooti qabsoo Oromoo hedduun, kabajaa fi ulfina dhaloota kunneeniif qaban dabarsaafii jiran.

Kanneen seenaa keessatti hojii badaa dalagan akkuma dhalootaa dhalootatti balaaleffataman, kanneen hojii boonsaa dalagan immoo faandhahii dhalootaa ta’uun faarfamuu caalayyuu, galmee seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa goonfatanii jiraatu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: